close
CímlapEgyetemi életÚj szakok a PTE-n!

Új szakok a PTE-n!

2023. január 31.

A 2023-as felvételi több szempontból is más, mint a korábbi évek felvételi időszakai, mint például több szak esetében nem kötelező az emelt szintű érettségi és a jogszabályi minimumponthatárt is eltörölték. Azonban a Pécsi Tudományegyetemen olyan új szakok is indulnak 2023 szeptemberétől, amikről valószínűleg sokan nem tájékozódtak még, így ebben a cikkünkben ezeket a szakokat mutatjuk be!

A szakirányú továbbképzéseket leszámítva minden esetben a Felvi.hu oldalán lehet jelentkezni 2023 február 15-éig! Ha pedig felvételivel kapcsolatos kérdések merülnek fel, az iranyapte@pte.hu email címre lehet írni.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A PTE BTK egy új alap- és több új mesterszakot indít 2023 szeptemberében!

A filozófia, politika, gazdaság alapszak interdiszciplináris társadalomelméleti-társadalomfilozófiai ismereket kíván nyújtani, a PTE két karának összefogásával. A diákok egyrészt betekintést kapnak mind a három diszciplína (filozófia, politológia, közgazdaságtan) alapvető kérdéseibe, másrészt az úgynevezett "integratív tárgyak" próbálják az összefüggéseket közvetíteni. Az utóbbiak oktatása általában több oktató közreműködésével valósul meg. A szakról mindhárom diszciplína MA-képzésébe biztosítanak továbblépési lehetőséget. Sőt, a szak alapvetően MA-orientált: a cél az, hogy végül szélesebb látókörű filozófusok, politológusok és gazdasági szakemberek hagyják el az egyetemet. A szak felelőse Dr. Weiss János (weiss.janos@pte.hu), bővebb információk itt elérhetők.

Az angol nyelvoktató mesterszak két féléves képzés, melynek célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógia, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. A szakfelelős Dr. Lugossy Réka (lugossy.reka@pte.hu), további információk a szakkal kapcsolatban itt találhatók.

A humánökológia mesterképzés célja olyan elméleti és gyakorlati szakemberek felkészítése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. A humánökológia interdiszciplináris jellegének megfelelően a hallgatók számos eltérő szakterületet (természettudomány, jog, közgazdaság, pedagógia, kultúratudomány) képviselő kitűnő oktatótól szerezhetnek ismereteket.
A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei rendkívül változatosak: többek között vidékfejlesztés, környezeti nevelés vagy fenntarthatósági projektek kidolgozása és kivitelezése terén alkalmazzák őket különböző költségvetési intézmények, önkormányzatok, minisztériumok, klímabarát települések, állami és magán kutatóintézetek, hazai és nemzetközi civil szervezetek, művelődési házak, nemzeti parkok, (öko)tájházak. A szak felelőse Dr. habil. Farkas Judit (farkas.judit@pte.hu), további információk a szakról itt találhatók.

A kreatív írás és művészet kritika mesterszak a szépirodalmi művek létrehozása iránt érdeklődők, valamint a kortárs művészet felé kritikai igénnyel fordulók számára nyújt elmélyült elméleti, történeti és gyakorlati ismereteket. A képzés során az elméleti megalapozást szolgáló művészetfilozófiai és esztétikatörténeti stúdiumok mellett nagy szerepet kap a kortárs művészeti intézmények és a kortárs magyar irodalom feltérképezése, a műértelmezésben szerzett jártasság, valamint a szépirodalmi és kritikai művek megalkotásához szükséges ismeretanyag. A mesterszak célja, hogy munkaerő-piaci esélyeket teremtsen az írásgyakorlatban és a bölcsészettudományokban jártas szakembereknek, akik képesek irodalom- vagy művészetkritikusi, szakszöveg- vagy műfordítói, szerkesztői feladatokat ellátni. A szakfelelős Dr. Gálosi Adrienne, a szak kapcsolattartója Görföl Balázs (gorfol.balazs@pte.hu), bővebb információk pedig elérhetők itt.

A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik 0-6 éves korú, fejlődési nehézséggel élő gyermekekkel és családjaikkal foglalkoznak. A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó egyszerre tölt be koordináló és mentálhigiénés támogató szerepet, kiemelt feladata, hogy kapcsolatot építsen ki a családokkal, tájékoztasson a gyermeket érintő kérdésekről, és edukálja a családokat a gyermek optimális fejlődése érdekében. A végzett szakemberek többek között pedagógiai szakszolgálatoknál, korai fejlesztő központoknál, gyermek egészségügyi intézményeknél, kisgyermekkori fejlődést és nevelést támogató nonprofit és alapítványi szervezeteknél tudnak elhelyezkedni. A szak felelőse Dr. Lábadi Beatrix (labadi.beatrix@pte.hu), további információkért Pohárnok Melindát lehet keresni (poharnok.melinda@pte.hu), vagy az alábbi linken érhetők el.

Az orosz nyelv és irodalom mesterszakot a hagyományos filológiai és a modern alkalmazott tudományos, gyakorlati jellegű tantárgyak optimális egyensúlya jellemzi, ami biztosítja, hogy a hallgatók a magas szintű elméleti tudás mellett piacképes alkalmazói tudással, gyakorlati, digitális ismeretekkel is rendelkezzenek az orosz nyelv, irodalom, kultúra és média területén.
A szakot végzett hallgatók önálló orosz nyelvészeti, irodalomtudományi és kulturológiai kutatásokat tudnak végezni, eredményeiket nemzetközi konferenciákon, illetve egyéb szakmai fórumokon bemutatni. De nemcsak a kutatói pályára készíti fel a hallgatókat, hanem olyan magasan képzett, széles látókörű szakembereket bocsát ki, akik az orosz nyelvet és kultúrát professzionális szinten tudják művelni és alkalmazni az oktatás, a média, a kultúra (pl. fesztiválszervezés, színház) valamint a nemzetközi (diplomáciai, kulturális, üzleti, gazdasági, államigazgatási stb.) kapcsolatok területén. A szakfelelős Dr. Pozsgai István (pozsgai.istvan@pte.hu), a szakkal kapcsolatos bővebb információk itt találhatók.

Egészségtudományi Kar

A felsőfokú egészségügyi adminisztrátor a második, ETK-n elérhető felsőoktatási szakképzés. Különlegessége, hogy az országban elsőként és egyedül nálunk, a Zalaegerszegi Képzési Központban indul, levelező munkarendben, államilag támogatott és költségtérítéses formában egyaránt.
De mit is végez egy adminisztrátor az egészségügyben? Az egészségügyi adminisztrátorok - az egészségügyi team hasznos tagjaként - végső soron segíthetnek levenni orvosok, szakdolgozók válláról azt a jelentésekkel, kódolással, dokumentálással kapcsolatos adminisztrációs terheket, ami által több idő és energia marad a tényleges gyógyításra. Aktívan részt vehetnek a betegút-szervezésben és menedzselésben egyaránt. Egészségügyi adminisztrátorként bármelyik állami vagy magánegészségügyi, illetve egészségbiztosításhoz kötődő intézményben el lehet helyezkedni. Piacképességét az ágazat nagysága, fontossága és az elhelyezkedési lehetőségek széles köre adja. A szakfelelős Dr. Varga Zoltán (zoltan.varga@etk.pte.hu), további információk a szakról az alábbi linken érhetők el.

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
A szociálpedagógia mesterképzés után idén először lehetőség lesz alapképzésre is jelentkezni a PTE-n! Az alapszak célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében.
Már az alapszak elvégzése után is lehetőség van több területen elhelyezkedni: valamennyi típusú gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásban, civil és egyházi szervezeteknél, közigazgatásban gyámügyi és szociális területen, köznevelési intézményekben (pl. iskolai gyermekvédelmi felelős/iskolai szociálpedagógus munkakörben), kollégiumokban, rendőrség ifjúságvédelmi osztályán. A szak felelőse Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (nagy.janka@pte.hu, jankateodora@gmail.com), bővebb információk itt találhatók.

A német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban mesterképzés fókuszában a német köznyelvi és nyelvjárási ismeretek bővítése, a gyermekkori módszertani felkészítés elmélyítése, a magyarországi német nemzetiségi nevelést és oktatást folytató kétnyelvű és anyanyelvi intézményi gyakorlat áll. A képzés célja német nemzetiségi pedagógusképzés területén alapfokozatot és nemzetiségi pedagógus szakképzettséget szerzett szakemberek számára élményközpontú, integrált ismeret nyújtása a gyermekkori nevelés német nemzetiségi intézményekben történő gyakorlásához, a német nemzetiségi kulturális tevékenység támogatásához. A szakfelelős Dr. Klein Ágnes (klein.agnes@pte.hu), a szakról további információk az alábbi linken érhetők el.

Művészeti Kar

A Művészeti Kar is többek között új mesterszakokat, valamint szakirányú továbbképzéseket hirdet meg.

A hangművészet mesterszak célja olyan hangművészek képzése, akik rutinosan kezelik az elektronikus média egyéb kommunikációs, vizuális és virtuális eszközeit, és így széleskörű kulturális és szakelméleti, korszerű technológiai és mesterségbeli, művészetelméleti és tudományos ismereteik alapján képesek felismerni és megfelelő szellemi és szakmai színvonalon megoldani a területen felmerülő problémákat. A képzés átfogóan tárgyalja a jelenkori digitális zene művészeti formáinak technikai hátterét: elektronikus hangkeltés, kreatív programozás, médiaművészeti kapcsolatok, hanginstallációk készítése, elektronikus zeneszerzés, zenei informatika. Az elektronikus zene és a kapcsolódó médiaművészetek felsőfokú, önálló mesterképzés keretében történő elsajátítása eddig csak külföldön volt elérhető. Ugyanakkor egyre több igény van a szakmai tevékenység folytatására itthon, nem halogathatjuk tehát ezen tevékenységek átfogó művészeti területének, a hangművészetnek képzési jegyzékbe történő felvételét. A szak felelőse Dr. Kovács Balázs (kovacs.balazs@pte.hu), bővebb információk a szakról itt és itt találhatók.

A tárgyalkotás mesterszak gyakorlat orientált képzés, ami arra törekszik, hogy olyan tárgytervezőket, tárgyalkotó művészeket képezzenek, akik képesek az üzleti szféra, a gazdasági szereplők, a társadalom különféle rétegének ízlését pozitívan befolyásolni, a tudatos vásárlást erősíteni, fenntartható technológiákat ajánlani és alkalmazni. Kerámia, textil, fémműves, üveg, beton műhelyeink mellett a PTE 3D nyomtatási és vizualizációs központ ad lehetőséget az ismeretek elmélyítésére. A digitális tervezés és modellezés legkorszerűbb módszereivel rendelkező kutató központtal együttműködve, hallgatóink az elérhető legkorszerűbb technológia eszközeit megismerve készülhetnek fel azokra a kihívásokra, amelyek a képzés lezárása után sikeres érvényesülésüket a hazai és nemzetközi megmérettetésben biztosítják. A szakfelelős Dr. Pápai Lívia (papai.livia@pte.hu), további információk pedig itt és itt érhetők el.

A "spontán és tervezett alkotás zenei szakpedagógus” egy olyan szakirányú továbbképzés, amelyben a zeneiskolában tanító zenetanárokat hívjuk az improvizáció és a zeneszerzés tanításának elsajátítására. A zeneiskolás gyermek zenei eszköztárának felhasználása elégséges alapot jelent minden esetben a megtanult elemek ösztönös kombinálására és a szorongás feloldására, a spontaneitás természetes gyakorlására a zenében. Alapszinten a spontán alkotás tanulható mesterség és tanulható annak tanítása is. A zenetanár-képzés átalakításának egyik legfontosabb eleme a hangszertanulás, a zene nyelvének megismerése mellett a megtanult zenei elemek, hangok, hangmagasság, ritmus, ritmusértékek, harmóniák szabad kombinációjának gyakorlata és ezek rendezőelveinek megismerése, felismerése és alkalmazása. Ezek lejegyzése, szellemi és intellektuális rendezése pedig maga a zeneszerzés. Természetesen alapfokon, de a zeneiskolát elhagyva egész életen át elkísérheti gyakorlóját. A szak felelőse Dr. Gocsál Ákos (gocsal.akos@pte.hu). Jelentkezési határidő 2023. augusztus 23.

Természettudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem a Pécsi Sörfőzdével (PSF) együttműködve két szakirányú továbbképzést indít.

Az egyik a négy féléves sörfőző mester szakmérnök szakirányú továbbképzés, ami olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező személyeknek hasznos, akik speciális tudást kívánnak szerezni a sör előállításáról, a kis- és nagyüzemi sörgyártási technológiákról, valamint a sörgyártással kapcsolatos gazdasági és marketing feladatokról. A képzés során a hallgatók megismerik a sörkészítés folyamatait, berendezéseit, a minőségbiztosítás és az érzékszervi minősítés módszereit, a termékfejlesztés folyamatát, a világ sörgyártásának szerkezetét, a magyar söripar sajátosságait, valamint betekintést kapnak a sörtörténelem, sörkultúra és gasztronómia témakörbe is. A söripari vonatkozású ismeretanyag mellett a korszerű gazdasági, marketing és jogi- és adózási ismeretek elsajátítása révén lehetőségük nyílik arra, hogy önálló vállalkozóként megjelenjenek a sörpiacon.
A felvételhez agrár képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél szükséges, továbbá jelentkezhetnek vegyészmérnöki vagy biomérnöki alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel rendelkezők is. Egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetén feltétel vegyészmérnöki vagy biomérnöki mesterképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél.

A PTE másik közös együttműködése a PSF-fel a sörfőző mester szaktanácsadó szakirányú továbbképzés. Hasonlóan a szakmérnök továbbképzéshez, ez a szak is olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező személyeknek hasznos, akik ismereteket kívánnak szerezni a sör előállításáról, a kis és nagyüzemi sörgyártási technológiákról, valamint a sörgyártással kapcsolatos gazdasági és marketing feladatokról. A felvételhez azonban bármely a hagyományos osztatlan képzésben legalább főiskolai szintű, BA vagy az új rendszerű képzésben legalább BSc oklevél felel meg.

A szakok felelőse Dr. Gazdag Zoltán (gazdag@gamma.ttk.pte.hu) és Hegyesné Dr. Vecseri Beáta (Pécsi Sörfőzde Zrt., bvecser@gmail.com), további információk a két szakról itt találhatók.

Bacsa Eszter

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni