close
CímlapModellváltásKomoly feltételekkel vált modellt a Pécsi Tudományegyetem

Komoly feltételekkel vált modellt a Pécsi Tudományegyetem

2021. január 29.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSÁNAK HATÁROZATAI

2021. JANUÁR 29-ÉN

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a rektor és a kancellár kezdeményezze a fenntartónál a Pécsi Tudományegyetem állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé alakítását, annak érdekében, hogy az Egyetem forrásait bővítse és megvalósítsa az Intézményfejlesztési Terv célkitűzéseit.

Az átalakulás során biztosítani kell, hogy a Klinikai Központ az orvos- és egészségtudományi képzésben, kutatásban és a betegellátásban betöltött szerepének megőrzése érdekében a Pécsi Tudományegyetem, mint modellváltó egyetem integráns része maradjon, ellátva országos és regionális szerepét az egészségügyi szolgáltatási rendszerben, illetve annak központi közigazgatási szervek által szervezett kapacitásgazdálkodásában.

A Szenátus felhívja az Egyetemet a modellváltásra irányuló tárgyalásokon képviselőket, hogy az ez idő szerinti és az alapítványi fenntartóval folytatandó tárgyalások során törekedjenek az alábbi szempontok érvényesítésére!

I. A közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású Egyetem biztosítja az oktatás, kutatás, tudomány és művészet szabad művelését, s e körben a rektor és a Szenátus ez idő szerinti, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.) biztosított döntési jogkörei ne csorbuljanak. Az Egyetem hozzon létre a működését, finanszírozását és fejlesztését tartósan biztosító megállapodást a kormányzattal.

II. A modellváltás során meg kell őrizni az Egyetem egységét: a modellváltásra a Klinikai Központot, valamennyi kart, önálló szervezeti egységet és az Egyetem által fenntartott intézményeket magában foglaló, a nem pécsi székhelyű, illetve telephelyű szervezeti egységekre is kiterjedő egységben kerüljön sor.

III. Az egyetemi autonómia sarkalatos elemei a vagyonkezelő alapítvány létrehozására, az alapítvány és az Egyetem részére vagyonjuttatásra vonatkozó törvényben, valamint az alapítvány és az Egyetem alapító okiratában rögzítendők. Az Egyetem képviselői ennek érdekében folytassanak tárgyalást az alapítvány kuratóriumával is.

IV. Az Egyetem képviselői a közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának létrehozása érdekében a fenntartó számára az alábbi javaslatokat tegyék. 

1. A kuratóriumnak legalább hét tagja legyen, figyelemmel az Egyetem sokrétű tevékenységére és összetett képzési portfóliójára.

2. A kuratórium tagjainak kijelölése során az Egyetem javaslatára – melyben egy fő esetén javaslattételre az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a Doktorandusz Önkormányzat véleményének figyelembevételével jogosult – figyelemmel érvényesüljön a közigazgatás, a felsőoktatás-politika, a gazdaság és a tudományos élet képviselete, annak érdekében, hogy a kuratórium segítse elő az Egyetem fejlesztési céljainak, különösen az oktatás korszerűsítésének, modern infrastruktúra kialakításának, a nemzetközi kutatási, művészeti tevékenység erősítésének célját. 

V. Az Egyetem alapító okirata megszövegezésének és módosításának során a Rektor a Szenátus által jóváhagyott javaslatokat terjeszti a kuratórium elé.

VI. Az Egyetem szervezeti és működési szabályzata kialakításának jogát – azonosan az ez idő szerint fennálló helyzettel – a Szenátus számára kell biztosítani azzal, hogy a Szenátus e jogát a kuratóriummal együttműködve gyakorolja.

VII. Az Egyetem alapító okirata biztosítsa annak lehetőségét, hogy a Szenátus a modellváltást követően is javaslatot tegyen a rektori pályázati felhívás tartalmára és rangsorolja a rektori pályázatokat.

VIII. A vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának és az Egyetem új alapító okiratának előkészítésében az Egyetem érdemben vegyen részt delegált képviselője/képviselői útján. Az alapító dokumentumok előkészítésében biztosítani kell az Egyetem által fenntartott intézmények képviselőinek részvételét.

IX. Az Egyetem képviselői tegyenek arra vonatkozó javaslatot, hogy a kuratórium egyetemfejlesztő tevékenységéről rendszeresen tájékoztassa a Szenátust.

X. A modellváltás valósítsa meg az Egyetemen foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeinek, különösen – teljesítmény-értékelésen alapuló – díjazásának javítását. Az Egyetem által foglalkoztatottak díjazására és egyéb juttatásaira vonatkozó szabályokat – a törvényes feltételek mellett, illetve keretek között – kollektív szerződés állapítsa meg.

XI. A modellváltást követően az Egyetem Klinikai Központjában foglalkoztatottak tekintetében alkalmazni kell az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény rendelkezéseit, és biztosítani kell az oktatásban részt vevő foglalkoztatottak megfelelő többletdíjazását is.

XII. A hallgatók tanulmányi és szociális ösztöndíjakhoz való jogait – legalább az ez idő szerinti mértékben – biztosítani kell. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése 2021. január 21. napi határozatainak megfelelően meg kell tartani a hallgatók önkormányzati testületeinek (különösen az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak, valamint a Doktorandusz Önkormányzatnak) részvételi jogait az Egyetem irányításában, és a hallgatói önkormányzat működési feltételeit az alábbiakra figyelemmel biztosítani kell.

1. A hallgatói önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban rögzített feladatainak ellátásához a tárgyi és pénzügyi feltételeket, a gazdálkodáshoz szükséges jogokat biztosítani kell.

2. A hallgatókat érintő egyetemi döntésekkel kapcsolatosan biztosítani kell a hallgatói önkormányzat számára az Egyetem szabályzataiban ez idő szerint rögzített véleményezési és egyetértési jogokat.

3. A hallgatói önkormányzat - az ez idő szerint az Egyetem szabályzataiban meghatározott feltételek mellett - a Szenátus és a hallgatói ügyekben hatáskörrel rendelkező egyetemi és kari testületekbe képviselőt delegál az Nftv. 12. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott arányban. 

Pécsett, 2021. január 29. napján

Dr. Miseta Attila sk.

rektor

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni