close
CímlapEgyetemi életHét új díszdoktort avatott a PTE

Hét új díszdoktort avatott a PTE

2021. november 04.

Hét nemzetközileg is kimagasló díszdoktort avatott a Pécsi Tudományegyetem a Magyar Tudomány napján tartott Ünnepi Szenátusi ülésén, akik munkásságuk mellett hosszabb ideje segítik a PTE munkáját – mondta köszöntő beszédében Miseta Attila, az egyetem rektora.

Monika Schlachter

Monika Schlachter német jogász professzor, az Európa Tanács „European Commitee of Social Rights” testületének 2007 óta tagja, ez idő szerint alelnöke. Az „Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union” (IAAEU) igazgatója, mely intézet ez idő szerint Európa legjelentősebb munkajogi tudományos gyűjteménye. Az 1992/1993. tanévben a Freiburg-i Egyetem Munkajogi Tanszékén dolgozott. 1993-tól 2006-ig az újjászervezett Jena-i Egyetem, illetve Jogi Kar Polgári Jogi, Munkajogi, Nemzetközi Magánjogi és Jogösszehasonlító Tanszékének professzora volt. 2006-ban kapott meghívást a Regensburgi Egyetem Munkajogi és Polgári Jogi Tanszékére, ahol 2008-ig tevékenykedett. Jogtanári tevékenysége során az egyes jogi karokon számos tisztséget töltött be (dékán, dékánhelyettes, szenátor, a kutatási bizottság tagja, kutatási dékán). A Jena-i Egyetemen az University of Sydney LL.M. programjának vezetője volt. A Sevilla-i Egyetem európai LL.M. programjának egyik kidolgozója és résztvevője. Prof. Monika Schlachter asszonyt 2008-ban nevezték ki a Trier-i Egyetem Nemzetközi és Európai Munkajogi és Polgári Jogi Tanszékére. Az elmúlt tíz esztendőben folyamatos és rendszeres kutatási lehetőséget biztosított a PTE Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék jelenlegi és korábbi munkatársainak, gyümölcsöző tudományos együttműködést alakított ki a Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke, illetve az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport munkatársaival.

Zoran Pavlović

Prof. Dr. Zoran Pavlović az Újvidéki Gazdaság-és Igazságügyi Egyetem Jogtudományi Karának büntetőjogász professzora, a Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi ombudsmanja. A büntetőjog tudomány nemzetközileg is elismert professzora, szaktekintélye. 2019-ben Honoris Causa professzori elismerésben részesült a kínai Southeast University Law School-on. Rendszeresen hívják meg előadásokat tartani Kínába és Európa számos országába. A PTE Államés Jogtudományi Karán rendszeresen tart előadásokat, részt vesz a nemzetközi konferenciáinkon. Emellett közös nemzetközi képzési program kidolgozására tett javaslatot a Kar dékánjának 2020 tavaszán. A PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének a vezetőjével együtt főszerkesztője a Journal of Eastern European Criminal Law című, MTA C kategóriás nemzetközi szakfolyóiratnak, amelyet a PTE ÁJK és a Temesvári Egyetem Jogi Kara közösen jelentet meg évente kétszer Bukarestben. Vajdasági tartományi ombudsmanként is dolgozik, hozzá tartozik többek között a vajdasági magyar kisebbség jogainak érvényesítése.

Jacques Demotes-Mainard

Jacques Demotes-Mainard 1956-ban született Franciaországban. Orvosi végzettséget szerzett, majd neurológus szakvizsgát tett. A sejtbiológia és a neurobiológia professzora. Hosszabb időt töltött kutatással az Egyesült Államokban. 2001-2007-ig az INSERM klinikai kutatási szervezetének vezetője volt, majd 2014-ben megválasztották az ECRIN főigazgatójának. Ezt a tisztséget azóta is betölti, így az Európai Unió legnagyobb jelentőségű klinikai kutatási infrastruktúrájának irányítója. Dr. Jacques Demotes-Mainard az ECRIN munkaszervezetén belül kiemelten támogatta, hogy az ECRIN magyar tagszervezete (HECRIN Konzorcium) az ECRIN teljes jogú tagja legyen, hogy a HECRIN Konzorcium magyar központja a Pécsi Tudományegyetemre kerüljön. Támogatta a HECRIN Konzorcium és a Pécsi Tudományegyetem által vezetett Erasmus+ program francia, ír, portugál és cseh egyetem részvételével való megvalósulását. Nemzetközi támogatást nyújtott a PTE, DE és az SZTE által összeállított EFOP programhoz, vállalta, hogy az ECRIN kiterjedt nemzetközi kommunikációs csatornáit a HECRIN Konzorcium és a Pécsi Tudományegyetem rendelkezésére bocsátja, amennyiben a PTE által benyújtott európai COST (Cooperation in Science and Technology) pályázat 2020-ban támogatást nyer. Támogatta, hogy a HECRIN Konzorcium és a PTE rendezhesse meg a Magyar Tudományos Akadémián 2018-ban az „International Clinical Trial’s Day” rendezvényt, a klinikai kutatások legfontosabb európai fórumát. Részt vesz a Szentágothai János Kutatóközpont Nemzetközi Tanácsadó Testületének munkájában, így rendszeresen Pécsre látogat.

Dmitrij Anatoljevics Funk

Dr. Dmitrij Anatoljevics Funk néprajzkutató, kulturális antropológus jelenleg az Orosz Tudományos Akadémia Antropológiai és Néprajztudományi Intézetének igazgatója. Az oroszországi néprajztudományi élet kiemelkedő tekintélyű, meghatározó személyisége, aki mind tudományos, mind intézményvezetői karrierje révén motorja volt az oroszországi kutatások megújításnak, a nemzetközi kutatások fő sodrába vonásának. Dmitrij Anatoljevics Funk professzornak kiemelkedő szerepe van az oroszországi Szibéria-kutatások, illetve mára már általában a néprajztudomány, a kulturális antropológiai intézményi életének megreformálásában. Évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol a magyarországi tudományos élettel. A PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékével különösen gyümölcsözők a kapcsolatai. 2009 tavaszán részt vett a tanszék Marie Curie pályázatában („From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Cultural Anthropology”), amelynek keretében 2 kurzust is tartott: „Dél-Szibéria őslakos népei: etnohistória,kultúra és a változások dinamikája”, illetve „Bevezetés a török epikus tradícióba”. Dmitrij Anatoljevics Funk híd szerepét tölti be a hazai, azon belül is a pécsi és az oroszországi néprajztudomány között: rendszeresen jelenik meg kiadványokban magyarul, illetve jelentet meg magyar publikációkat oroszul.

Vicki L. Golich

Dr. Vicki L. Golich 2009 óta a Metropolitan State University of Denver vezető alelnöke valamint a Politikatudományi Tanszék professzora. Ezt megelőzően a San Marcoi Californiai Állami Egyetem (CSUSM) Politikai Tudományok Tanszékén végigjárta az akadémiai utat és 1998-tól professzorként végezte oktatói tevékenységét, majd a CSUSM Művészeti és Természettudományi Karának ideiglenes, majd 2004 és 2009 között kinevezett dékánja volt. Tanulmányait a nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok témák köré építette. Dr. Golich különös szenvedélyt érez az oktatás iránt, szakterületének elismert képviselőjeként az interaktív tanítási modelleket saját kutatásaival összefűzve működtet eseti oktatási workshopokat a világ minden táján. Ugyanolyan körültekintően ír a kutatási területéről, mint az oktatási kérdésekről. Önéletrajzából kitűnik, hogy oktatói, kutatói tevékenysége mellett kiemelkedő jelentőségű projektek megvalósításában vett részt, mint tapasztalt vezető. Ennek a tevőleges aktivitásnak az eredménye, hogy a Metropolitan State University of Denver és a Pécsi Tudományegyetem közös projektjeinek anyagi támogatásán keresztül oktatóink kutatásaikban és oktató tevékenységükben érvényesülési lehetőséghez jutottak.

Michael Kilchling

Dr. Michael Kilchling a freiburgi székhelyű Max-Planck-Institut senior kutatójának neve „összeforrt” a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara és az Intézet között a 2000-es évek eleje óta meglévő tudományos együttműködésekkel. Michael Kilchling 14 éve rendszeresen előadásokat tart a még Korinek László akadémikus kezdeményezésére indult és a PTE Állam- és Jogtudományi Karán megrendezésre került „Kriminologischer Sommerkurs” megnevezésű kriminológiai és büntetőjogi témájú nemzetközi tudományos szimpóziumokon, valamint komoly szakmai segítséget nyújtott a Jogi Karon oktató kriminalisták nemzetközi tudományos reputációjának erősítéséhez. Az ÁJK több professzorának a világ legnagyobb bűnügyi kutatóműhelyében, a Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht-ben lefolytatott kutatását, illetve Max-Planck-Stipendium elnyerését is nagyban támogatta. Kutatási területe a kriminológia és a büntetőjog szinte valamennyi, a nemzetközi tudós közösség által relevánsnak és időszerűnek tekintett kérdésköreire – pl. a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem, a szervezett bűnözés tipológiája, a különösen veszélyes bűnelkövetők kezelése stb. – kiterjed. A kriminológia és a viktimológia tudományának egyik legismertebb nemzetközi szaktekintélyei közé tartozik.

Erik Slooten

Erik Slooten közel 20 évnyi nemzetközi környezetben szerzett felsővezetői tapasztalattal érkezett 2018 januárjában az IT Services Hungary Kft, ma Deutsche Telekom IT Solutions élére. Számos globális, piacvezető mobil és IKT vállalatnál dolgozott regionális pozícióban – többek között – Szlovákiában a Slovak Telecomnál, a Csehországban a GTS-nél és a T-Mobile-nál, valamint Bulgáriában a Vivacomnál. 2019 augusztusától az ITSH vezetése mellett a Publikus Felhő Szolgáltatási terület globális irányátást is ellátja a T-Systems Internationalnél. Pályáját jelentős informatikai rendszerek bevezetése és átalakítása fémjelzi. Munkája során nemcsak az informatika, hanem a B2B értékesítés, a marketing és az üzleti fejlesztés területén is jelentős eredményeket ért el. Az innovációs megoldások elkötelezett vezetőjeként, több nemzetközi szinten bevezetett megoldás is köthető a nevéhez. A technológiai újítások mellett különösen fontos számára, hogy megteremtse a lehetőséget, azoknak a gyerekeknek is a fejlődésére, akik számára ez – a társadalmi helyzetük miatt – nem elérhető. Ezért életre hívta azt az oktatási programot, ahol jelenleg is, több, mint 70 hátrányos helyzetű gyerek tanul programozni Szendrőládon és Pécsett.

 

Miseta Attila átadta a Professor Emeritus címet, majd köszöntötte azokat a szakembereket, akiket a Pécsi Tudományegyetemet segítő munkájukért címzetes egyetemi tanári és docensi címmel tüntetett ki, majd átadta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet

PROFESSOR EMERITUS
Prof. Dr. Kállai János az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára

CÍMZETES EGYETEMI TANÁR
Dr. Nőt László Gergely a Tolna Megyei Balassa János Oktató Kórház osztályvezető főorvosa

CÍMZETES EGYETEMI DOCENS
Dr. Fariborz Bagheri a Dubai Kórház vezető urológusa
Eördögh Zsolt a Mecsekterv Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Jóri András ügyvéd
Dr. Mikos Borbála a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója
Dr. Sipos Balázs a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának vezetője
Dr. Stojanovics József nyugalmazott főiskolai docens

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM
Kovácsné Angyal Ágnes Mária testnevelés tanár
Priskinné Rizner Erika történelem tanár
Szemesné Barnóczky Orsolya irodalom tanár
Újhelyi Éva Zsuzsanna angol tanár

Az egyetemi szabályzatban előírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitált doktori címet vehetett át:

A biológiai tudományok területén:
Horváth Győző, a PTE Természettudományi Kar adjunktusa
Karsai István, a PTE Általános Orvostudományi Kar adjunktusa

Az egészségtudományok területén:
Ágoston István, a PTE Egészségtudományi Kar adjunktusa
De Jonge Tamás, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház osztályvezető főorvosa
Kovács Éva, a Semmelweis Egyetem főiskolai docense
Laczkó Tamás, a PTE Egészségtudományi Kar adjunktusa

Az elméleti orvostudományok területén:
Bölcskei Kata, a PTE Általános Orvostudományi Kar adjunktusa
Zemplényi Antal Tamás, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar adjunktusa

A filozófiai tudományok területén:
Héder Mihály, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense
Szalay Mátyás, a granadai Instituto de Filosofía Edith Stein igazgatója
Tuboly Ádám Tamás, az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport vezetője

A fizikai tudományok területén:
Tóth György, a PTE Természettudományi Kar adjunktusa

A képzőművészetek területén:
Ernszt András, a PTE Művészeti Kar adjunktusa
Menasági Péter, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa

A klinikai orvostudományok területén:
Kajtár Béla István, a PTE Általános Orvostudományi Kar adjunktusa
Kanizsai Péter László, a PTE Klinikai Központ adjunktusa
Kónyi Attila, a PTE Klinikai Központ adjunktusa
Márton Zsolt, a PTE Klinikai Központ adjunktusa

A neveléstudományok területén:
Bognárné Kocsis Judit, a Pannon Egyetem docense

A politikai tudományok területén:
Glied Viktor Imre, a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar adjunktusa/

A pszichológiai tudományok területén:
Papp-Zipernovszky Orsolya, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa

A történettudományok területén:
Tamás Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem tudományos munkatársa

A zeneművészetek területén:
Antal Laura, a PTE Művészeti Kar adjunktusa

 

Balogh Robert

Balogh Robert

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni