close
CímlapEgyetemi életIn memoriam Ormos Mária

In memoriam Ormos Mária

2019. december 10.

Ormos Mária

(1930-2019)

Súlyos betegség után, életének 90. évében elhunyt Ormos Mária Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem jogelődjének egykori rektora.

1982 óta a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem főállású, 1984-től teljes állású professzora, 2000-től professor emeritája volt.

Egyetem- és tudományszervezőként, rektor­ként  1984-1992 között kiemelkedő szerepet játszott a Janus Pannonius Tudományegyetem – nemzetközileg is jegyzett ál­talános fejlesztésében.

Mindvégig korszerű, a minőségnek pri­oritást adó universitas megalapozásában gondolkodott. Ennek részeként fordított gondot olyan diszciplinák egyetemi szintű felfejlesztésére, amelyek aztán biztos szakmai-személyzeti alapul szolgáltak ahhoz, hogy később létrejöhetett a Bölcsé­szettudományi, a Természettudományi és a Művészeti Kar.

Történészként 1963-tól az MTA Történettudományi Intézetében dolgozott.  1968-ban kandidátusi, 1980-ban akadémiai doktori címet szerzett.

2002-2005. között az MTA Filozófiai és Történettudományok osztályának elnöke volt.

Tudományos és egyetemszervező munkássága elismeréseként az MTA és az Európai Akadémia rendes tagjává választották, s kitüntetettje  volt többek között a Széchenyi-, a Szent-Györgyi Albert-, a Szilárd Leó- és a francia Palmes Academiques-díjaknak.

Széleskörű olvasottsága – a francia, az olasz, a német és az angol nyelvet egyaránt művelte –, és nemzetközi levéltári tájékozottsága tette lehetővé, hogy a 20. századi egyetemes és magyar törté­nelem neuralgikus, vagy éppen homályos pontjait, vitatott je­lenségeit, bonyolult folyamatait (Trianon-kérdés, Mussolini és Hitler pályája) a szűkebb szakmai közeggel és a szélesebb olvasóközönséggel is megismertesse.

Kutatói munkájáról mintegy harminc monográfia, több száz tanulmány, cikk, TV- és rádióinterjú, hazai és nemzetközi konferenciaszereplés tanúskodik.

Pécsett országos hírű és határainkon túl is elismert iskolát teremtett: egyetemi szintű graduális történészképzést és doktoriskolát szervezett. Tanít­ványai megtalálhatók az ország minden táján, a szom­szédos és távolabbi országokban egyaránt. Diplomamunkák szá­zainak, doktori értekezések tucatjainak volt témavezetője az elmúlt évtizedekben. Ismereteivel a közvélemény-formálást is szolgálta.

Akadémikusként, a Pécsi Akadémiai Bizott­ság tagjaként – egy ciklusban alelnökként is – meghatározó szerepe volt abban, hogy a Dél-Dunántúlon fellendült a kuta­tómunka a társadalomtudományok területén, s ennek nyomán nőtt a szakterület rangja, művelőinek súlya a tudományos közéletben.

Ormos Mária – a tudós, az egyetem- és tudományszervező, az iskolateremtő – sikereinek záloga azonban mindig is szuverén egyénisége volt. Tiszteletet és elismerést kiváltó tudományos teljesítményének alapja a tehetséggel párosuló szorgalma, hallatlan kitartása, következetessége és határozottsága volt.

Mindent elért jelentős hazai és nemzetközi idézettséget, a legrango­sabb magyar és külföldi tudományos díjakat, médiaismertsé­get, amit a történészi pályán el lehet érni. Kutatásaiban és egyetemi előadásaiban szerencsésen ötvöződött a magyar történész – egyetemes történész habitus.

 

Tisztelettel őrizzük emlékét, munkásságát, egyetemünkért tett több évtizedes szolgálatát!

 

Prof. Miseta Attila

rektor