close
CímlapModellváltásSzenátusi Napló

Szenátusi Napló

2021. október 20.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa szeptember 23-án tartotta soros ülését a Rektori Kabinet Szenátusi termében.

 

Személyi ügyek

Személyi ügyekről döntöttek elsőként, címzetes egyetemi docensi, címzetes egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi kinevezéseket ítéltek oda.

Kuratórium és Szenátus: egyetértési és véleményezési jogok

A modellváltás miatt szükség volt a PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Ennek részleteit már a júliusi Szenátus elfogadta, most a Kuratóriummal való egyeztetés utáni változatot fogadták el a Szenátorok. Ennek értelmében gazdálkodási kérdésekben a Kuratórium kapcsán a Szenátus véleményezési jogot gyakorol az Egyetem költségvetésének, vagyongazdálkodási tervének a fenntartó általi elfogadása során; és egyetértési jogot gyakorol az Egyetem számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolójának, közhasznúsági beszámolójának a fenntartó általi elfogadása során. A Szenátus egyetértési jogot gyakorol a fenntartó gazdálkodó szervezet egyetemi tulajdonrésszel történő alapítására, az Egyetem gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzésére vagy ezek elidegenítésére vonatkozó döntései során. A Kuratórium pedig közli (meghatározza) a felsőoktatási intézmény költségvetésének kereteit (főösszegeit), a Szenátus véleményének kikérését követően, a Szenátus előterjesztésére fogadja el az Egyetem költségvetését és vagyongazdálkodási tervét, (a Szenátusnak véleményezési joga van), a Szenátus egyetértésével, a Szenátus előterjesztésére fogadja el az Egyetem számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, közhasznúsági beszámolóját (a Szenátusnak egyetértési joga van).

Magasabb életkori megkötés vezetőknél

A modellváltás révén beépült egy új életkori megkötés egyes magasabb vezetők: rektor, rektorhelyettes, dékán, illetve a korábbi szabályozás alapján vezetőnek minősülő oktatási, kutatási szervezeti egységvezetői munkakör esetében. Korábban hatvanöt év volt a korhatár, mely most már a hetvenedik életév betöltéséig lehetséges. Ez most a Szenátus döntése alapján átvezetésre került a kari szabályozásokba is.

Módosul a László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj

A PTE Doktorandusz Önkormányzatának előterjesztésére a Szenátus módosította a László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj Alapszabályát úgy, hogy az a továbbiakban nem tanévre, hanem 12 hónapra szól.

Átalakuló Kancellária

Az Innovációs és Informatikai Igazgatóság Üzemeltetési Osztály és Szolgáltatási Osztálya megszűnt, a korábban alájuk tartozó csoportok irányítását közvetlenül a főosztályvezetők látják el. A korábbi Távközlési Csoport és a Kommunikációs Csoport összevonásával létrejött a Telekommunikációs Csoport, a HelpDesk Csoport pedig a jövőben Ügyfélkapcsolati Csoportként folytatja a munkáját. A szolgáltatási szellemiség erősítése érdekében a korábbi Szolgáltatási és Üzemeltetési Főosztály Infrastruktúra Szolgáltatási Főosztály, az Alkalmazás Támogatási és Fejlesztési Főosztály pedig Alkalmazás Szolgáltatási Főosztály néven folytatja munkáját, változatlan tartalom mellett.
A PTE által üzemeltetett elektronikus információs rendszerek biztonsága kiemelt jelentőségű nemzeti érdek. Védelmük érdekében a Kancellária az Információbiztonsági Felelős pozíció létrehozását javasolta, melyet törvény is előír. Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy felel majd a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért. Ennek körében egyebek között gondoskodik a PTE elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjáról, elkészíti az informatikai biztonsági szabályzatot, előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását. A szenátorok megszavazták a Kancellária SzMSz módosítását.

Új szervezeti egység: Hallgatói Szolgáltatási Központ

A megváltozott fenntartói modell kínálta lehetőségekhez igazodva a Doktorandusz Önkormányzat és az EHÖK javaslatot tett egy új, önálló szervezeti egység létrehozására. A Hallgatói Szolgáltatási Központ az egyetem összes hallgatója számára integrált módon biztosítja, szervezi és irányítja a PTE hallgatókat célzó szolgáltatásait – a más szervezeti egységek által biztosított tanulmányi, sport, nyelvvizsgáztatási, könyvtári és egyéb, kar, vagy képzésspecifikus szolgáltatásokon kívül. Célja továbbá a hallgatói érdekképviseletek munkájának adminisztratív és szervezeti támogatása, valamint egy hosszútávon magas színvonalon működtethető, a hallgatói igényekre reagáló, szolgáltatási portfólió és stratégiai szolgáltatásfejlesztési koncepció megvalósítása. A Hallgatói Szolgáltatási Központba a Kollégiumi Központ is integrálódik.
Az új egység 2021. évi gazdálkodásának a Kollégiumi Központ gazdasági tervben elfogadott költségvetése képezi az alapját, amely kiegészül az EHÖK személyi és járulékkeretének terhére, az átvett személyi állomány időarányos bértömegének megfelelő forrásokkal. Az EHÖK és a Doktorandusz Önkormányzat működésének személyi feltételeit a továbbiakban a Hallgatói Szolgáltatási Központ biztosítja.
A Hallgatói Szolgáltatási Központot pályázat által kinevezett igazgató vezeti, megbízatása határozott időre, 3-5 évre szól. A Központ tevékenysége felett a rektor szakmai felügyeletet, a kancellár gazdálkodási felügyeletet gyakorol.
A Szenátus megszavazta a javaslatot.

Egészségi és szakmai alkalmassági vizsgálatok a koronavírus árnyékában

A Szenátus támogatta „A hallgatók egészségi és szakmai alkalmassági vizsgálatáról szóló szabályzata” elfogadására tett javaslatot. Erre egyrészt a jogszabályi környezet változása miatt volt szükség, másrészt a térítési díjak aktualizálása miatt. A megszavazott előterjesztés a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetet is figyelembe veszi, hiszen az még nem szűnt meg, függetlenül attól, hogy a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának köszönhetően számos könnyítés lépett életbe. A módosítás révén garantált, hogy azokban a képzésekben, amelyek során az érintettek egészségügyi tevékenységet végeznek a hatályos jogszabályok keretei között elvégzésre kerüljön az egyetemre felvételt nyert, továbbá az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek évente ismétlődő egészségügyi alkalmassági vizsgálata.

Új képzések a küszöbön az ETK-n

Az Egészségtudományi Kar javaslatot tett a Székelyudvarhelyen, határon túli székhelyen kívüli képzésként, magyar nyelven, ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányú alapképzés, nappali és levelező munkarenden, illetve egészségügyi menedzser mesterképzés, levelező munkarenden indítására, államilag támogatott és önköltséges formában. A kar továbbá miniszteri engedélykérést kezdeményezett az Egészségturisztikai referens felsőoktatási szakképzés létesítéséhez. A szenátorok mindkettőt megszavazták.

Janus Egyetemi Színház

A PTE Szenátusa elfogadta a Janus Egyetemi Színház beszámolóját az előző évadról, valamint a JESZ 2021/2022-es évadra vonatkozó munkatervét.

2021. évi felvételi eredmények

A Szenátus meghallgatta a 2021. évi felvételi eredményekről készült tájékoztatót, melyből kiderült, hogy a jelentkezők és felvettek száma jelentősen, mintegy 11%-kal nőtt országos szinten az előző évhez képest. A PTE-re jelentkezők számának növekedése meghaladta az országos emelkedést, és ez előrevetítette a jó felvételi eredményeket, de a közel hatszáz fős, 12%-os növekedés felülmúlta az előzetes várakozásokat. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek több mint 85%-a támogatott szakokra került felvételre.
A szenátorok elfogadták a beszámolót.

A PTE Szenátusának következő ülése decemberben lesz.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni